Chovateľská rada KCHMSS-VCS

Chovateľská rada

Chovateľská rada je najmenej trojčlenná. Výbery do chovu môže uskutočniť výberová komisia zložená najmenej z troch členov chovateľskej rady, pričom na výbere sa vždy zúčastní poradca chovu a tajomník rady, ktorý je členom výboru.
Poradca chovu je vždy predsedom výberovej komisie, zodpovedá za správnu činnosť komisie a riadi ju.
Chovateľskú radu menuje výbor na funkčné obdobie výboru, výberovú komisiu "ad hoc" na každý výber. Z členov komisie uskutočňujúcich výber do chovu musí byť aspoň jeden člen skúseným chovateľom a rozhodcom (exteriér).
Keď členovia výberovej komisie nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, členom komisie môže byť aj skúsený chovateľ a rozhodca, ktorý nie je členom klubu. Takú osobu na jednotlivé výbery vždy písomne poverí výbor klubu.
Záznamy o výbere do chovu v preukazoch o pôvode robí predseda komisie alebo iný člen komisie za predpokladu, že je rozhodcom z exteriéru.
Komisia zdokumentuje aj aktuálnu kvalifikáciu svojich členov, ktorí sa zúčastnili na výbere. Základné pravidlá činnosti výberovej komisie a jej členov schvaľuje výbor klubu.
Chovateľská rada vedie evidenciu o posúdených jedincoch. Účelom jej práce je predvedených jedincov popísať s ich prednosťami a chybami, resp. verejne označiť jedince nespôsobilé na chov, ktoré by mohli prenášať neželané vlastnosti na ďalšie generácie.

Posledná aktualizácia: 21. 01. 2017.