Pokyny k vyšetreniu na DBK

 • Vyšetrenie DBK od marca 2011 podlieha novému postupu, ktorý je podrobne uvedený v dokumnete Správna prax pri zhotovovaní a posudzovaní röntgenogramov pre posúdenie DBK/DLK pre účely skríningu v plemenitbe.
 • Potrebné tlačivo i dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie nižšie v PDF formáte (potrebujete 4 výtlačky Potvrdenia).
 • Pokiaľ nemáte možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, na požiadanie ich členom klubu zašleme poštou.
 • Zásadnými zmenami oproti minulosti sú:
  1. Posúdiť RTG snímok môže len veterinárny lekár -posudzovateľ, držiteľ certifikítu, ktorý úspešne absolvoval skúšku pred medzinárodnou komisiou a je uvedený v zozname posudzovateľov DBK a DLK vydanom komorou veterinárnych lekárov SR!
  2. Posudzovateľ nemôže byť zároveň zhotoviteľom RTG snímku!
  3. Zhotoviteľom RTG snímku môže byť veterinárny lekár, certifikovaný KVL SR, ktorý má potrebné vybavenie a ovláda metodiku vykonania takýchto rentgenogramov.
  4. Zhotovený rentgenogram spolu s vyplnenou príslušnou časťou"Potvrdenia o zhotovení a posúdení röntgenogramu na DBK/DLK" (ďalej len Potvrdenie) v 3 vyhotoveniach zasiela vybranému posudzovateľovi zhotoviteľ (teda nie majiteľ psa!).
  5. Zhotoviteľ zapíše do PP vyhotovenie rentgenogramu!
  6. Posudzovateľ tiež potvrdí v PP vykonanie posúdenia rentgenogramu (nezapisuje tam však výsledok posúdenia) a jednu kópiu Potvrdenia zasle majiteľovi psa, druhú zašle na korešpodenčnú adresu klubu (pozri v sekcii "O klube/Členské príspevky").

Tlačivo pre posúdenie DBK – vo formáte PDF. Správna prax pri zhotovovaní a posudzovaní RTG pre posúdenie DBK – vo formáte PDF. Zoznam posudzovateľov DBK – vo formáte PDF.

Posledná aktualizácia: 01. 08. 2016.