Podmienky chovnosti plemien stavačov, ktoré zastrešuje KCHMS-VCS
(MKS, MDS a niektoré malopočetné plemená - SI, BI )

 • Čistokrvný chov maďarských stavačov v zmysle schválených štandardov, so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností sa riadi chovateľskými poriadkami SPZ a FCI.
 • Okrem toho musia psy a suky, pre zaradenie medzi chovné jedince, splniť podmienky chovnosti schvalené členskou schôdzou Klubu chovateľov maďarských stavačov.
 • Dôležité!
  Majiteľ psa, po splnení všetkých podmienok chovnosti, zašle všetky potrebne doklady (výsledok posúdenia DBK na predpísanom tlačive, kópie rozh. tabuliek, posudku z výstavy a výberu do chovu, originál a 1 kópiu preukazu pôvodu, svoju aktuálnu korešpodenčnú adresu) poradcovi chovu. Ten po skontrolovaní dokladov vydá potvrdenie o splnení podmienok chovnosti a spolu s originálom PP ho zašle na Plemnnú knhu, ktorá vykoná zápis chovnosti do preukazu pôvodu a PP pošle späť majiteľovi chovného jedinca.


• Maďarský krátkosrstý stavač (MKS) •
• Maďarský drôtosrstý stavač (MDS) •
• Spinone Italiano (SI) •
• Bracco Italiano (BI) •

Podmienky chovnosti MKS

Podmienky pre psov i suky:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom kandidát chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborný alebo veľmi dobrý na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky maďarských stavačov v I. alebo II. cene* + JSS, známka z nosa 3
 4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrového kľbu (DBK) max. B**.
 5. Plnochruposť.
* Môžu byť nahradené nasledovnými typmi skúšok (podmienkou je splnenie limitných známok ChSPL!) ):
Slovensko:
 • Memoriál Štefana Hrnčára (JSS, CACT) v I. alebo II. cene + špeciálne skúšky z vodnej práce v I. alebo II. cene
 • MAM I., II.c., memoriály, alebo vyššie skúšky (kde je práca na poli i vo vode). U skúšok, kde nie je skúška stopy živej kačice musí byť táto disciplína absolvovaná na ChSPL.
Česká repubika
 • niektorý z memoriálov MJM, MJS, MKP + živá kačica na ChSPL.
Maďarsko:
 • ÖTV (JSS so živou kačicou), Rado Andras emlekversény (pole, voda so živou kačicou), Bosz Jozsef emlekversény (VSS so živou kačicou).
Rakúsko:
 • VGP (VSS so živou kačicou s udelovaním CACIT).

** Jedince s výsledkom vyšetrenia DBK B môžu páriť len s jedincom s výsledkom vyšetrenia DBK A.
Posúdenie DBK sa uznáva len od veterinára s absolvovanou skúškou pred medzinárodnou komisiou a uvedeného v zozname Komory vet. lekárov SR, na príslušnom medzinárodne uznávanom tlačive (tlačivo spolu s inštrukciami je k dispozícii na klubovej stránke, prípadne u tajomníka klubu) a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať vek minimálne 18 mesiacov.)

Podmienky chovnosti MDS

Podmienky pre psov i suky:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom kandidát chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborný alebo veľmi dobrý na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky maďarských stavačov v I. alebo II. cene* + JSS, známka z nosa 3
 4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrového kľbu (DBK) B**.
 5. Môže chýbať jeden zub P1.
* Môžu byť nahradené nasledovnými typmi skúšok (podmienkou je splnenie limitných známok ChSPL!) ):
Slovensko:
 • Memoriál Štefana Hrnčára (JSS, CACT) v I. alebo II. cene + špeciálne skúšky z vodnej práce v I. alebo II. cene
 • MAM I., II.c., memoriály, alebo vyššie skúšky (kde je práca na poli i vo vode). U skúšok, kde nie je skúška stopy živej kačice musí byť táto disciplína absolvovaná na ChSPL.
Česká repubika
 • niektorý z memoriálov MJM, MJS, MKP + živá kačica na ChSPL.
Maďarsko:
 • ÖTV (JSS so živou kačicou), Rado Andras emlekversény (pole, voda so živou kačicou), Bosz Jozsef emlekversény (VSS so živou kačicou).
Rakúsko:
 • VGP (VSS so živou kačicou s udelovaním CACIT).

** Jedince s výsledkom vyšetrenia DBK B môžu páriť len s jedincom s výsledkom vyšetrenia DBK A.
Posúdenie DBK sa uznáva len od veterinára s absolvovanou skúškou pred medzinárodnou komisiou a uvedeného v zozname Komory vet. lekárov SR, na príslušnom medzinárodne uznávanom tlačive (tlačivo spolu s inštrukciami je k dispozícii na klubovej stránke, prípadne u tajomníka klubu) a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať vek minimálne 18 mesiacov.)

Podmienky chovnosti SI

Podmienky pre psov i sučky:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom kandidát chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborný na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – SVS, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
 4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrového kľbu (DBK) - monitoring
  (Posúdenie DBK sa uznáva len od veterinára s absolvovanou skúškou pred medzinárodnou komisiou a uvedeného v zozname Komory vet. lekárov SR, na príslušnom medzinárodne uznávanom tlačive (tlačivo spolu s inštrukciami je k dispozícii na klubovej stránke, prípadne u tajomníka klubu) a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať vek minimálne 18 mesiacov.)
  .

Podmienky chovnosti BI

Podmienky pre psov i sučky:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom kandidát chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborný na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – SVS, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
 4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrového kľbu (DBK) - monitoring. Vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať minimálne vek 18 mesiacov.
  (Posúdenie DBK sa uznáva len od veterinára s absolvovanou skúškou pred medzinárodnou komisiou a uvedeného v zozname Komory vet. lekárov SR, na príslušnom medzinárodne uznávanom tlačive (tlačivo spolu s inštrukciami je k dispozícii na klubovej stránke, prípadne u tajomníka klubu) a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať vek minimálne 18 mesiacov.).
Posledná aktualizácia: 21. 01. 2017.