Stanovy SKJ

Stanovy SKJ vo formáte PDF

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia
Čl. 2 Názov, sídlo, pôsobnosť
Čl. 3 Právna povaha a postavenie
Čl. 4 Ciele činnosti a poslanie
Čl. 5 Členstvo
Čl. 6 Zánik členstva
Čl. 7 Práva členov
Čl. 8 Povinnosti členov
Čl. 9 Ekonomické zabezpečenie činnosti
Čl. 10 Orgány SKJ
Čl. 11 Komisie
Čl. 12 Sekretariát
Čl. 13 Zánik SKJ
Čl. 14 Záverečné ustanovenia


Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Slovenská kynologická jednota (ďalej len SKJ) je dobrovoľným združením neobchodných organizácií s právnou subjektivitou, ktoré majú sídlo a pôsobnosť na území Slovenskej republiky a zastupujú záujmy osôb s trvalým pobytom na území SR, ktoré sa zaoberajú kynologickou činnosťou v medziach stanovených Medzinárodnou kynologickou organizáciou – Fédération Cynologique Internationale (ďalej len FCI).Zakladajúcimi členmi SKJ boli všetky v SR existujúce zväzy s kynologickou činnosťou, do 31.12.1992 zastúpené v FCI prostredníctvom Federálneho výboru poľovníckych zväzov v ČSFR.
 2. Podpísaním zakladajúcej listiny sa tieto zväzy stali, ako zmluvné strany, riadnymi členmi SKJ a uznali jej prioritné právo rozhodovať o kynologickej činnosti v SR.
 3. Členovia sa zaväzujú dodržiavať stanovy SKJ, rešpektovať stanovy a osobitosti poslania druhých členov a v súčinnosti, prostredníctvom SKJ, riešiť požiadavky a záujmy kynológie celej členskej základne v SR a vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.
 4. SKJ vznikla podľa zákona č. 83/1990 Zb. a je zaregistrovaná na MV SR pod registračným číslom VVS/1 900/90-7547 z 15.03.1993.

Čl. 2
Názov, sídlo, pôsobnosť

 1. Názov: Slovenská kynologická jednota
 2. Sídlo: Bratislava
 3. Pôsobnosť: Na celom území Slovenskej republiky.

Čl. 3
Právna povaha a postavenie

 1. SKJ je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva, ale nezodpovedá za záväzky svojich členov.
 2. SKJ je oprávnená zastupovať zmluvné strany v ich spoločných a zhodných cieľoch.
 3. Zastupuje slovenskú kynológiu navonok ako celok.
 4. SKJ má výhradné právo a povinnosť zastupovať slovenskú kynológiu v FCI, delegovať svojich zástupcov do orgánov a odborných komisií FCI.
 5. SKJ má právo vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií, nadväzovať a udržiavať kontakty so zahraničnými kynologickými organizáciami, ktoré sú členmi FCI.
 6. Vstupom organizácie do SKJ nie je dotknutá jej právna subjektivita.

Čl. 4
Ciele činnosti a poslanie

 1. Starať sa o rozvoj kynológie v zhode s cieľmi FCI.
 2. Združovať organizácie zaoberajúce sa záujmovou kynologickou činnosťou v rámci SR.
 3. Zabezpečovať styk s FCI.
 4. Rozhodovať o organizovaní kynologických akcií a zostavovať kalendár kynologických akcií v SR, v FCI zabezpečovať ochranu medzinárodných kynologických akcií konaných na území SR.
 5. Zabezpečovať vedenie jednotnej plemennej knihy psov v zhode s predpismi FCI a vydávať tuzemské a exportné preukazy o pôvode.
 6. Zabezpečovať publikačnú a propagačnú činnosť.
 7. Hospodárne nakladať s majetkom SKJ.
 8. Riešiť strety záujmov jednotlivých členských organizácií.
 9. Zaväzovať svojich členov k plneniu ustanovení prijatých SKJ a FCI.
 10. Mať patronát nad národnými plemenami, predkladať FCI návrh na uznanie nových národných plemien, ich štandardy a zmeny štandardov už uznaných národných plemien a garantovať ich správne znenie.
 11. Viesť centrálny register chovateľských staníc pre členov SKJ; administratívne a ekonomicky zabezpečiť ich chránenie v medzinárodnom registri chovateľských staníc FCI.
 12. Menovať kynologických rozhodcov na návrh členských organizácií, každoročne schvaľovať a zverejňovať zoznam medzinárodných rozhodcov SR pre exteriér a výkon a zabezpečiť jeho medzinárodnú akceptáciu v FCI. Zabezpečovať súhlas na posudzovanie rozhodcov na medzinárodných akciách.
 13. Uznávať šampionáty práce a krásy SR a administratívne zabezpečovať homologizovanie medzinárodných šampionátov.
 14. Zabezpečiť existenciu jedného klubu pre jedno plemeno v rámci SKJ.
 15. Zabezpečovať jednotnú reprezentáciu na medzinárodných akciách.
 16. SKJ môže samostatne organizovať kynologické podujatia.

Čl. 5
Členstvo

 1. Členstvo v SKJ je dobrovoľné a vzniká na základe prihlášky a rozhodnutia valného zhromaždenia SKJ o prijatí.
 2. Členom SKJ môže byť zväz alebo klub. Forma členstva v SKJ môže byť riadna, asociovaná alebo predbežná.
 3. Riadnymi členmi SKJ sú Slovenský poľovnícky zväz a Zväz športovej kynológie a ten zväz, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  1. má právnu subjektivitu,
  2. zaviazal sa, že bude dodržiavať stanovy a ostatné predpisy a uznesenia SKJ a zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť záujmy SKJ a slovenskej kynológie,
  3. združuje chovateľov a majiteľov čistokrvných psov a riadi ich činnosť v oblasti chovu, výcviku ap.,
  4. má aspoň 1000 riadnych členov,
  5. zastrešuje aspoň jeden chovateľský klub,
  6. nesmie byť zameraný na hospodársky zisk z predaja psov a jeho stanovy nesmú umožňovať organizovaný predaj psov,
  7. jeho stanovy sú v súlade s predpismi platnými v SR, v FCI a stanovami SKJ a musia mu umožňovať vstupovať do ďalších zväzkov a brať na seba záväzky,
  8. nezastrešuje chovateľský klub, ktorý je už zaregistrovaný v inom zväze alebo priamo v SKJ,
  9. bol minimálne 2 roky asociovaným členom SKJ,
  10. podal si žiadosť o riadne členstvo v SKJ.
 4. Asociovaným zväzom v SKJ sa môže stať ten, kto spĺňa všetky podmienky pre riadne členstvo okrem bodu 3, ods. ch) tohto článku a podal si žiadosť o prijatie za asociovaného člena SKJ.
 5. Asociovaný alebo predbežný klub SKJ je klub zaoberajúci sa chovom čistokrvných psov alebo výcvikom a výkonom psov, ktorý spĺňa podmienky bodu 3 tohto článku okrem odsekov d), h), ch), i) a podal si prihlášku o prijatie za asociovaný alebo predbežný klub a spĺňa podmienky pre vznik a pôsobenie klubov uvedené v organizačnom poriadku kynologických klubov SKJ.
 6. Členom SKJ sa nemôže stať chovateľský klub, ak klub pre chov toho istého plemena alebo plemien je už členom niektorého riadneho člena SKJ.
 7. Nový člen musí najneskôr do 30 dní do prijatia do SKJ uhradiť stanovený členský poplatok.
 8. Nových členov prijíma valné zhromaždenie SKJ na návrh prezídia.

Čl. 6
Zánik členstva

     Členstvo v SKJ zaniká:
 1. zánikom člena,
 2. dobrovoľným vystúpením člena,
 3. vylúčením člena pre porušenie stanov, predpisov a uznesení SKJ alebo všeobecne platných predpisov FCI,
 4. pre neplatenie členských príspevkov,
 5. ak člen SKJ zastreší klub pre plemeno alebo plemená, ktoré sú registrované v klube iného člena SKJ alebo priamo v SKJ (podvojný klub)
 6. ak člen poškodzuje záujmy SKJ a slovenskej kynológie.

Čl. 7
Práva členov

 1. Byť zastúpený v orgánoch SKJ prostredníctvom svojich poverených zástupcov (zastúpenie asociovaných a predbežných klubov upravuje organizačný poriadok kynologických klubov SKJ).
 2. Podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti orgánom SKJ a požadovať ich riešenie.
 3. Byť informovaný o všetkých uzneseniach SKJ.
 4. Byť včas informovaný o všetkých zmenách predpisov a noriem FCI.
 5. Zo súhlasom SKJ a v spolupráci s SKJ organizovať vrcholové kynologické podujatia s udeľovaním CACIB a samostatne organizovať podujatia s udeľovaním CAC, CACIT, CACIL, a CACT zaradené do kynologického kalendára SKJ na príslušný rok. Na základe poverenia SKJ viesť plemennú knihu pre príslušné plemená.
 6. Zo súhlasom SKJ viesť plemennú knihu pre príslušné plemená.

Čl. 8
Povinnosti členov

 1. Dodržiavať stanovy SKJ a všetky rozhodnutia a uznesenia jej orgánov.
 2. Riadne a včas platiť stanovené poplatky.
 3. Používať uznané tlačivá a blankety pri zabezpečovaní kynologickej činnosti.
 4. Prijať nový klub za svojho člena len po prerokovaní prijatia s SKJ.
 5. Neprijať za svojho člena klub pre plemená, ktorých chov už riadi klub iného člena SKJ alebo priamo SKJ.
 6. Informovať SKJ o všetkých zmenách, ktoré súvisia s členstvom v SKJ a FCI.
 7. Vzájomne uznávať postihy a disciplinárne rozhodnutia.
 8. Vzájomne rešpektovať práva jednotlivých členov, ak neodporujú týmto stanovám.
 9. Vzájomne si poskytovať nevyhnutné informácie o svojej činnosti, súvisiace najmä s členstvom v FCI.
 10. Viesť evidenciu kynologických rozhodcov a každoročne predkladať SKJ návrh na menovanie medzinárodných rozhodcov.
 11. Do 1. februára bežného roku predložiť SKJ plemennú knihu psov za predchádzajúci rok, ak je organizácia touto úlohou SKJ poverená.
 12. Riadiť sa zásadami SKJ a FCI pri vedení plemennej knihy a umožniť SKJ priebežnú kontrolu vedenia plemennej knihy.
 13. Do 30. októbra predložiť návrh akcií do kynologického kalendára na nasledujúci rok.
 14. Neumožniť členstvo chovateľom spolupracujúcim s obchodníkmi a priekupníkmi so psami a obchodníkom a priekupníkom so psami.
 15. Neprijať sponzorstvo a dary od firiem a jednotlivcov, ktorých zameranie odporuje zásadám SKJ a FCI.

Čl. 9
Ekonomické zabezpečenie činnosti

 1. Každý člen SKJ odvedie do 31.1. bežného roku SKJ členský poplatok stanovený valným zhromaždením.
 2. Okrem členských poplatkov, poplatkov za schválenie medzinárodných výstav a poplatkov za služby poskytované členom SKJ môže SKJ prijímať dary.
 3. Prostriedky SKJ slúžia predovšetkým na úhradu členského poplatku do FCI, zabezpečovanie administratívy súvisiacej s členstvom v FCI, zabezpečovanie zasadnutí orgánov SKJ, reprezentáciu slovenskej kynológie navonok, vedenie plemennej knihy, tlačového orgánu a ostatných činností sekretariátu SKJ.
 4. Prostriedky sa môžu čerpať v zmysle rozpočtu na príslušný rok, schváleného VZ SKJ.
 5. Z prostriedkov SKJ sa neuhrádzajú zahraničné cesty funkcionárov na zasadnutia orgánov a odborných komisií FCI. Výnimky, ak ide o záujmy celej slovenskej kynológie, môže udeliť prezídium SKJ.
 6. Riadni členovia majú právo robiť kontrolu hospodárenia SKJ a záznam o výsledku kontroly predložiť prezídiu SKJ.

§ 10
Orgány SKJ

     A. Valné zhromaždenie
 1. Najvyšším orgánom SKJ je valné zhromaždenie. Skladá sa z rovnakého počtu členskými organizáciami delegovaných zástupcov každého z riadnych a asociovaných zväzov SKJ, a jedného zástupcu asociovaných klubov SKJ. Delegujúce zložky majú právo odvolať ich a nahradiť iným zástupcom. Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz za rok.
 2. Valné zhromaždenie:
  1. schvaľuje stanovy SKJ, vnútorné predpisy SKJ a ich zmeny,
  2. schvaľuje výšku členského poplatku na príslušný rok a poplatky za služby poskytované členom SKJ,
  3. volí na 2 roky prezidenta a 1-2 viceprezidentov,
  4. berie na vedomie delegovanie zástupcov do prezídia SKJ a ich zmeny,
  5. prerokováva prihlášky a prijíma nových členov,
  6. schvaľuje rozpočet na príslušný rok,
  7. schvaľuje správu o činnosti prezídia SKJ,
  8. schvaľuje zástupcov navrhnutých do odborných komisií SKJ,
  9. na návrh členských organizácií deleguje a odvoláva zástupcov v odborných komisiách FCI,
  10. plní funkciu dozorného orgánu vo veciach dodržiavania ustanovení SKJ a predpisov FCI,
  11. odsúhlasuje každoročne kalendár kynologických akcií.
 3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná viac ako polovica zástupcov riadnych členov SKJ. Uznesenia sú platné, ak sú schválené viac ako polovicou hlasov riadnych členov.
 4. Každý riadny člen má jeden hlas, asociovaní členovia majú hlas poradný.
 5. Valné zhromaždenie môže podľa potreby na svoje zasadnutia prizvať zástupcov komisií SKJ.

     B. Prezídium SKJ
 1. Je výkonným orgánom SKJ.
 2. Do prezídia môžu delegovať svojich zástupcov riadne a asociované zväzy SKJ, a to maximálne 2 z každého zväzu. Členovia prezídia sú aj zástupcami zväzu vo valnom zhromaždení.
 3. Každý riadny člen SKJ má jeden hlas, asociovaní členovia majú hlas poradný. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomný aspoň jeden delegovaný zástupca každého riadneho člena SKJ. Uznesenia sú platné, ak sú schválené viac ako polovicou hlasov riadnych členov. V prípade neúčasti zástupcov niektorého riadneho člena môže tento delegovať svoj hlas inému riadnemu členovi.
 4. V prípade riešenia problematiky týkajúcej sa vnútorných záležitostí členských organizácií môže prezídium prijať ich odporúčajúce uznesenie.
 5. Prezídium sa schádza podľa potreby, spravidla 4 razy za rok, zvoláva ho prezident, prípadne ním poverený viceprezident.
 6. Prezídium zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia.
 7. Prerokováva a rieši aktuálne problémy medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 8. Má pôsobnosť vo všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu, vrátane disciplinárneho konania.
 9. Navrhuje výšku členského poplatku a ostatných poplatkov, rozpočet na príslušný rok, zmenu predpisov SKJ.
 10. Prezident a viceprezidenti sú vždy z iného riadneho zväzu a sú štatutárnymi zástupcami SKJ, rozhodujú v mene prezídia medzi jednotlivými zasadnutiami. Zúčastňujú sa zasadnutí orgánov FCI.
 11. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 12. Členovia prezídia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia prezídia, v takom prípade sa návrh uznesenia predkladá členom písomne, so stanovením lehoty na vyjadrenie sa. Nevyjadrenie sa k uzneseniu sa pokladá za nesúhlas.
 13. Na zabezpečenie administratívnej činnosti SKJ môže prezídium vytvoriť pracovné miesta, ktoré však nemôže zastávať funkcionár SKJ, ani funkcionár alebo platený pracovník členského zväzu.

     C. Rada kynologických klubov
 1. Radu kynologických klubov tvoria zástupcovia riadnych klubov SKJ.
 2. Združuje a riadi činnosť riadnych a pridružených chovateľských klubov a koordinuje činnosť kynologických klubov SKJ.
 3. Volí 2 zástupcov do prezídia a 5 zástupcov do VZ SKJ.
 4. Na zasadnutiach rady KK SKJ sa môžu zúčastňovať zástupcovia pridružených kynologických klubov SKJ s hlasom poradným.
 5. Radu KK SKJ zvoláva prezident SKJ.
 6. Činnosť rady KK SKJ ekonomicky podlieha priamo pod SKJ.

Čl. 11
Komisie

 1. Na realizovanie cieľov SKJ ustanovuje obligatórne a fakultatívne pracovné komisie.
 2. Obligatórne komisie sú: komisia pre rozhodcov a výstavy, komisia pre chov a plemenné knihy.
 3. Zástupcov do komisií SKJ a FCI navrhujú riadni a asociovaní členovia a menuje ich valné zhromaždenie. Predsedom komisie SKJ je spravidla člen valného zhromaždenia.
 4. Fakultatívne pracovné komisie sa zriaďujú podľa potreby, ustanovuje ich valné zhromaždenie na návrh prezídia.

Čl. 12
Sekretariát

Administratívnu činnosť a styk s verejnosťou zabezpečuje sekretariát SKJ. Jeho činnosť riadi vedúci sekretariátu a je priamo zodpovedný prezidentovi.

Čl. 13
Zánik SKJ

 1. SKJ zaniká, ak sa o tom uznesie valné zhromaždenie 2/3 počtom hlasov riadnych členov.
 2. Pri zániku SKJ vykoná likvidáciu jej majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú ustanoví valné zhromaždenie.

Čl. 14
Záverečné ustanovenia

 1. Slovenská kynologická jednota vznikla z vôle všetkých organizácií s kynologickou činnosťou v Slovenskej republike, existujúcich do zakladajúcej schôdze SKJ. Je nástupníckym subjektom Federálneho výboru poľovníckych zväzov v ČSFR s prioritným právom na zastupovanie slovenskej kynológie v FCI.
 2. Slovenská republika prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty preberá na seba všetky právne záväzky, ktoré vznikli zo zmlúv uzatvorených ČSFR prostredníctvom FV MS v ČSFR vrátane reglementu FCI, ak sa týkajú SR.
 3. Zástupcom členskej organizácie v prezídiu a valnom zhromaždení SKJ nesmie byť platený pracovník alebo platený funkcionár členskej organizácie. Všetky funkcie v SKJ sú čestné.
 4. Výklad stanov má právo vykonať prezídium SKJ.
 5. Funkcionári SKJ majú právo na poskytnutie náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie v SR podľa platných predpisov.
 6. Náklady spojené s vycestovaním do zahraničia hradí organizácia, ktorú funkcionár v SKJ zastupuje, ak prezídium nerozhodne inak.
 7. Zmenu stanov schválilo valné zhromaždenie SKJ 28. februára 1996.

Týmto dňom strácajú platnosť stanovy schválené ustanovujúcou schôdzou SKJ 13. 3. 1993.

Vo Veľkom Slavkove 28. 2. 1996

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie dňa: 19.4.1996, Číslo spisu: VVS/1-900/90-7547-1

Posledná aktualizácia: 04. 09. 2015.